Algemene voorwaarden

Instituut voor de Jachtopleiding vzw, hierna IJO: algemene voorwaarden – opleidingen en aanverwante diensten (cursussen, workshops, e.d.)

Artikel 1: Toepassingsgebied

Het IJO heeft als maatschappelijke zetel Kleine Ieperstraat 10, 8980 Zonnebeke en heeft het ondernemingsnummer: 0420.427.494.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, cursussen, seminaries, workshops, en elke andere dienstverlening welke onder de activiteit “opleidingen en aanverwante diensten” valt van het IJO. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met het IJO worden gesloten. Een eventuele afwijking van deze voorwaarden is enkel mogelijk voor zover dit schriftelijk werd overeengekomen en dat deze afwijking(en) schriftelijk werden vastgelegd.

Door de toegang tot en het gebruik van de Website van het IJO verklaart de gebruiker kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en verklaart hij/zij zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het IJO.

Artikel 2: Partijen & definities
  1. Instituut voor de jachtopleiding VZW (verkort hierna IJO): de vereniging onder wiens verantwoordelijkheid de in artikel 1 vernoemde diensten worden aangeboden en verzorgd, alsmede derden en hulppersonen die het IJO eventueel inschakelt en onder wiens leiding en toezicht deze diensten worden uitgevoerd.
  2. Deelnemer of cursist: de natuurlijke persoon die aan de opleiding zal deelnemen. Dit is diegene aan wie het IJO zal factureren.
  3. Inschrijvingsgeld: het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor deelname aan een opleiding, cursus of workshop.
  4. Cursusgeld: het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor ondersteunend materiaal, zoals bijvoorbeeld cursusmateriaal, didactisch materiaal, e.d.
  5. Website: de Website die eigendom is van en beheerd wordt door het IJO.
Artikel 3: Toegang

De Website kan geraadpleegd worden via computers/tablets etc. waarop recent geactualiseerde/geüpdatete software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). Het IJO waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) de huidige Website niet kunt raadplegen en/of gebruiken.

Het IJO stelt alles in het werk om de Website voor een normaal aantal gebruikers toegankelijk te houden. Zonder voorafgaande waarschuwing kan het IJO eenzijdig beslissen om de Website in zijn geheel of gedeeltelijk te wijzigen, offline te halen of stop te zetten. In geen geval kan het IJO aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade van welke aard dan ook die geleden zou zijn ten gevolge hiervan.

Voor de toegang of het gebruik van bepaalde onderdelen van de Website, dient u zich te registreren. U dient daarbij correcte gegevens in te vullen. De verkregen login en paswoord zijn strikt persoonlijk en geheim. Elke geregistreerde gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar registratie of lidmaatschap en de evt. misbruiken of schade die daaruit zouden kunnen voortvloeien. Het IJO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig oneigenlijk gebruik van de registratie of het lidmaatschap, uw login en/of uw paswoord. Het IJO kan evenwel bij vaststellen van misbruik van een login deze blokkeren zonder dat er een fout van de geregistreerde gebruiker dient vastgesteld te worden.
Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot de niet publiekelijk informatie.
De gebruiker verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van de huidige Website op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.
De gebruiker zal de Website noch het materiaal gebruiken voor enig doel dat onwettig is of krachtens deze gebruiksvoorwaarden niet is toegestaan, en evenmin zal hij/zij anderen aanzetten tot de uitvoering van onwettige activiteiten of andere activiteiten die inbreuk maken op de rechten van het IJO noch van anderen.

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten

Het concept, het logo en de domeinnaam, de inhoud, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto's, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van huidige Website zijn en blijven de exclusieve eigendom van het IJO en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze Website te surfen verkrijgt u op geen enkele ogenblik en op geen enkele wijze recht hierop.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze Website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze Website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch "cachen" van de informatie door de browser.

Artikel 5: Gegevens

Het IJO engageert zich naar de gebruiker toe haar uiterste best te doen om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze Website volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten, onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en het IJO kan hierover derhalve geen enkele waarborg geven. Het IJO kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik en de raadpleging van enig onderdeel van de huidige Website. Het IJO heeft eveneens het recht om de informatie of gegevens die op de Website gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.
Op deze Website kunnen desgevallend berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, zoekertjes, reacties, mededelingen, discussies in fora, chats, enz.) van derden opgenomen worden. Het IJO behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. Het IJO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies dat hieruit zou voortvloeien.
Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan het IJO op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto's, video's, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. U vrijwaart dan ook uitdrukkelijk het IJO tegen iedere aanklacht of vordering uitgaande van derden als gevolg van de inhoud van hetgeen u op deze Website geplaatst heeft.
De inhoud van deze site mag enkel gebruikt worden in het kader van de diensten die op deze site aangeboden worden en enkel voor persoonlijk gebruik.

Artikel 6: Links

De Website bevat link naar andere websites. Deze links worden niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door het IJO. Aangezien deze sites niet onder de controle van het IJO staan, kan deze ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.

Artikel 7: Virus

Niettegenstaande de inspanningen van het IJO om haar Website bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Het IJO kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. Indien u toch één van voornoemde elementen zou vaststellen in de huidige Website wordt u uitgenodigd om deze aan de algemeen coördinator of de webmaster mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

Artikel 8: Dataverkeer

Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, kredietkaartnummers, etc. gebeurt steeds op eigen risico. Het IJO zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Het IJO raadt u ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 9: Inschrijving en bevestiging

De kandidaat moet minimum 17 jaar zijn op de dag van het theoretisch jachtexamen om zich voor dit theoretisch jachtexamen te kunnen inschrijven. Voor het deelnemen aan de opleidingen van het IJO geldt, behoudens indien anders aangegeven wordt, geen minimumleeftijd.
Inschrijven voor een opleiding, cursus, seminarie of workshop dient steeds elektronisch te gebeuren d.m.v. het daartoe voorziene inschrijvingsformulier dat het IJO via de Website ter beschikking stelt van deelnemer. Enkel in geval een aanvrager/deelnemer geen toegang heeft tot de Website, kan in deze uitzonderlijke gevallen ook ingeschreven worden per email.
Het moment van inschrijving is tevens de aanvang van de overeenkomst tussen de cursist en IJO, waarbij dan ook deze voorwaarden van toepassing zijn / in werking treden.  Deze bepaling geldt ook ten overstaan van iedere deelnemer.
Het inschrijvingsformulier of de bevestiging (zoals omschreven in artikel 3) dient volledig ingevuld te worden verstuurd via elektronische weg naar IJO, alsook eventueel aanvullende documenten en/of bewijsstukken die door het IJO werden gevraagd en zijn vereist, alvorens de opleiding, cursus of workshop te kunnen aanvangen. (zoals bijvoorbeeld Uittreksel uit het strafregister)
De cursist behoudt iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de meegedeelde informatie.
Na de inschrijving stuurt het IJO een ontvangstbevestiging aan de deelnemer d.m.v. een e-mail. Ook de factuur en een betalingsuitnodiging worden aan de aanvrager opgestuurd. Een uitnodigingsmail met de praktische richtlijnen omtrent de opleiding (aanvangsuur, locatie, e.d.) wordt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de opleiding per e-mail doorgestuurd aan de deelnemer en/of aanvrager.
Wijzigingen na de inschrijving zijn niet mogelijk, behoudens indien het IJO hiervoor voorafgaandelijk schriftelijke toestemming voor geeft.

Artikel 10: Prijzen/inschrijvingsgeld

De prijzen voor het volgen of bijwonen van een opleiding, cursus, of workshop (=inschrijvingsgeld), alsook het cursusgeld (=eventuele handboeken, didactisch materiaal, e.d. …), staan bij elke opleiding, cursus, seminarie of workshop vermeld op de Website. Indien de inschrijver geen toegang heeft tot de Website of indien het een dienstverlening betreft die niet op de Website wordt vermeld, dan gelden de prijzen zoals vermeld in de prijsofferte die door het IJO vooraf schriftelijk wordt overgemaakt via e-mail aan de aanvrager.
De prijzen die het IJO hanteert zijn gebaseerd op de factoren die op het moment van prijsofferte gekend zijn, zoals materiaalkosten, lonen, van overheidswege opgelegde heffingen, e.d. Het IJO behoudt zich het recht voor om haar aangeboden prijzen te wijzigen, mits verantwoording en/of eventuele bewijsstukken, als verantwoording voor de prijswijziging.
De offerteprijs geldt enkel voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de klant zullen door het IJO worden verrekend in de prijs. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen of lasten, die steeds ten laste van de klant vallen. Een eventuele vermelding van het bedrag van taksen of lasten op de offerte is louter informatief en niet bindend.
De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand.

Artikel 11: Betalingsvoorwaarden, klachten (termijn van indiening en motivering) en eigendomsoverdracht:

Alle facturen zijn netto en zonder korting via overschrijving betaalbaar binnen de twintig (20) kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Eventuele bezwaren dienen dan ook per aangetekend schrijven kenbaar  te worden gemaakt binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur. Na deze termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de klant. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet. Elke klacht dient grondig gemotiveerd te worden.
Indien een inschrijving of bevestiging tot stand komt in een periode korter dan acht (8) dagen voor de aanvang van de cursus, dient het inschrijvingsgeld contant betaald te worden. In ieder geval dient het volledige bedrag betaald te zijn voor aanvang van de cursus.
Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een verwijlinterest van 1,00% per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.
Bij laattijdige betaling zal het factuurbedrag bovendien, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, worden verhoogd met een schadebeding van 15,00 %, met een minimum van € 125,00, onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten die hiermee gepaard zouden gaan.
Indien op het moment van de start van de opleiding, cursus of workshop of eender welke dienstverlening de opleiding niet of slechts gedeeltelijk betaald werd, behoudt het IJO alle rechten om de deelname van de gebruiker aan de dienstverlening te ontzeggen.
Bij verkoop van goederen door IJO, blijven deze eigendom van de verkoper tot de betaling van de volledige koopsom. Zo blijven, niettegenstaande het herroepingsrecht, cursussen die eventueel reeds door het IJO ter beschikking zouden zijn gesteld eigendom van het IJO totdat de volledige prijs hiervan betaald werd.

Artikel 12: Wijziging datum en locatie van de opleiding

Per opleiding kan het IJO een minimum aantal deelnemers vaststellen. Het IJO behoudt zich het recht voor een opleiding niet te laten doorgaan of de datum of locatie te wijzigen, indien het minimum aantal deelnemers niet werd bereikt.  Het IJO zal de cursist hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en een gepaste oplossing zoeken. (vb. andere locatie voorstellen). Indien geen passende oplossing werd gevonden, dan zal het IJO het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug vergoeden aan de cursist.
Het terug te storten bedrag kan nooit meer bedragen dan het reeds betaalde inschrijvingsgeld. De cursist kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 13: Annulering door de deelnemer

Eventuele annulering van de inschrijving dient steeds via aangetekend schrijven te gebeuren.
Een deelnemer die een consument is in de zin van art. I.1, 2° van het wetboek van economisch recht, Boek I, titel I, heeft het recht om conform artikel VI.47 van datzelfde wetboek de overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen na het afsluiten hiervan kosteloos te herroepen.
Het IJO behoudt zich het recht voor om behoudens bij toepassing van artikel VI.47 van het wetboek van economisch recht, bij annulering een schadevergoeding in rekening te brengen. Voor de vaststelling van de grootte van het bedrag hiervan is het moment waarop het IJO via aangetekend schrijven in kennis werd gesteld doorslaggevend voor de bepaling van de vergoeding. Het IJO zal de ontvangst van de annulering schriftelijk bevestigen.
Het IJO bepaalt de schadevergoeding bij annulering van de inschrijving van voor een opleiding als volgt:
1) bij annulering binnen een periode van zeven (7) kalenderdagen voor aanvang van de opleidingsdatum is het volledige inschrijvings- en cursusgeld verschuldigd.
2) bij annulering binnen een periode van vier (4) weken tot zeven (7) kalenderdagen voor aanvang van de opleidingsdatum is 50% van het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Het cursusgeld (reeds aangekochte handboeken, didactisch materiaal e.d.) is in elk geval volledig verschuldigd.
3) bij annulering binnen een periode, vroeger dan 4 weken voor aanvang van de opleidingsdatum, kan er een administratieve kost van 15% van het volledige inschrijvingsgeld met een minimum van 50,00 euro aangerekend worden.  Het cursusgeld (reeds aangekochte handboeken, didactisch materiaal e.d.) is in elk geval volledig verschuldigd.
4) Indien de volledige betaling reeds had plaatsgevonden, zal het IJO resterende gedeelte, binnen de veertien (14) kalenderdagen na de schriftelijke bevestiging van de annulering, terugstorten naar cursist.

Artikel 14: Niet verschijning & legitimatie of onvoldoende voorkennis deelnemer

Ingeval een deelnemer zonder annulering, zoals bedoeld in artikel 7, om welke reden dan ook niet op de opleiding verschijnt, of een opleiding slechts gedeeltelijk bijwoont, dan is de aanvrager het volledige inschrijvingsgeld en cursusgeld verschuldigd.  Er vindt ook geen terugbetaling plaats van de reeds betaalde som. Het IJO behoudt zich desgevallend het recht voor om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
Iedere deelnemer aan een opleiding of cursus kan verplicht worden om zich te legitimeren d.m.v. een geldig legitimatiebewijs. Indien hij/zij zich niet kan legitimeren, is het IJO gerechtigd om hem/haar uit te sluiten van deelname aan de opleiding. Bij sommige opleidingen kan een recent Uittreksel uit het Strafregister gevraagd worden. Dit wordt uitdrukkelijk vermeld wanneer dit het geval is.
Indien blijkt dat de cursist niet beschikt over de voor de opleiding vereiste/gevraagde documenten (vb. recent Uittreksel uit het Strafregister bij de start van de praktijkcursus hagelschieten), blijft het inschrijvings- en cursusgeld verschuldigd en wordt het niet terugbetaald.

Artikel 15: Auteurs- en eigendomsrecht op studiemateriaal

Op het studiemateriaal dat door het IJO aan de cursist verstrekt wordt, berusten alle auteursrechten bij het IJO. Niets mag daaruit worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of in enige vorm openbaar gemaakt worden, of ter beschikking gesteld worden van derden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het IJO.
Bij elke inbreuk hierop is degene die de inbreuk pleegt een direct opeisbare boete verschuldigd van 1.000 euro, onverminderd het recht van het IJO om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

Het IJO organiseert tal van theoretisch en praktische opleidingen. Tijdens deze opleidingen is de cursist  is gehouden al datgene te doen, wat nodig of wenselijk is om de uitvoering van de overeenkomst door IJO mogelijk te maken.
Het IJO levert grote inspanningen opdat de informatie die zij via deze Website en haar cursussen volledig, juist, nauwkeurig en up to date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via deze site onbeschikbaar zou zijn, zal het IJO de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren.
Het IJO kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.
Alle verbintenissen aangegaan door het IJO op grond van deze voorwaarden zijn louter inspanningsverbintenissen. Het IJO stelt alles in het werk om haar kennis en expertise zo goed mogelijk over te brengen naar de deelnemers en om de inhoud van haar opleidingen up to date te houden, conform de vigerende wetgeving.
Tijdens de praktische opleidingen dient de cursist zich te schikken naar de veiligheidsvoorschriften van de schietstand en dient hij/zij de voorschriften van de lesgevers op te volgen. Eventuele niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften van de schietstand of instructies van de lesgevers kunnen aanleiding geven tot onmiddellijke uitsluiting zonder dat er enig recht op schadevergoeding verschuldigd is jegens de cursist in hoofde van het IJO.
Het IJO is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade en is niet aansprakelijk in geval van fouten van haarzelf of van haar lesgevers. De aansprakelijkheid van het IJO is in ieder geval beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd is. De verzekeringspolis is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.
De deelnemers aan opleidingen die door het IJO worden georganiseerd zijn tijdens de duur van de opleiding verzekerd. Een kopie van de verzekeringspolis kan op eenvoudig verzoek aan het IJO door de deelnemers verkregen worden.

Artikel 17: Slotbepalingen: toepasselijke recht en bevoegde rechtbank(en)

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden voor ongeldig wordt gehouden of nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen.
Voor alle geschillen tussen partijen is uitsluitend de rechtbank van eerste aanleg te Ieper bevoegd. Alle geschillen voortvloeiend uit de interpretatie of de toepassing van de overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.